Přeskočit na hlavní obsah

Podmínky soutěže "Sbal se s námi do vánočního balíčku"

(dále jen "pravidla")

§ 1 [OBECNÁ USTANOVENÍ]

 1. 1 Pořadatelem soutěže "Sbal se s námi do vánočního balíčku" (dále jen "soutěž") je:

LOVEINK spółka z.o.o.
Krakowska 41/79
50-424 Wrocław
NIP: 5472119099, REGON: 363659976,

dále jen "pořadatel".

 1. Soutěž je pořádána v České Republice.
 2. Organizátor je poskytovatelem ceny ve smyslu § 919 a 921polského občanského zákoníku.
 3. Účelem Soutěže je propagace výrobků Pořadatele značky "Loveink" (dále jen "Propagační výrobky").
 4. Soutěž trvá od 10.11.2023r. do 20.11.2023r. (dále jen "doba trvání soutěže").

§ 2 [OBECNÉ PODMÍNKY].

 1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby vystupující v roli spotřebitele, které jsou zletilé.
 2. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci ani zástupci Pořadatele či Koordinátora. V případě, že Organizátor zjistí, že se Soutěže zúčastnila osoba, která nesplňuje podmínky účasti, bude tato osoba ze Soutěže vyloučena a bude jí odňata jakákoli výhra v Soutěži.
 3. Účast v Soutěži je zcela dobrovolná a bezplatná.
 4. Pro účast v soutěži musí Účastník:
  1. zveřejnit v době trvání soutěže na svém instagramovém profilu vlastní soutěžní příspěvek s vánoční tematikou, který zveřejní ve stories, označit instagramový profil Pořadatele - @loveinkcz. Přidání soutěžní fotografie se bude rovnat souhlasu s ustanoveními těchto Pravidel a souhlasu se zpracováním osobních údajů (podle vzorce obsaženého ve formuláři).
  2. Pod soutěžní příspěvek přidat komentář "Účastním se soutěže".
  3. Soutěžní příspěvek ve formátu .pdf nebo .png ve velmi dobrém rozlišení formátu A6 zašlete na adresu: gabrysia@loveink.pl
  4. Zveřejnění soutěžního díla na soutěžních stránkách se dále označuje jako "soutěžní příspěvek".
 5. Grafické dílo vytvořené Účastníkem soutěže:
  1. nesmí obsahovat vulgarismy, urážlivý nebo nezákonný obsah;
  2. nesmí obsahovat reklamní obsah týkající se jakéhokoli subjektu, s výjimkou reklamního obsahu týkajícího se propagačního výrobku,
  3. nesmí porušovat práva třetích osob, zejména osobnostní práva, autorská práva a právo na ochranu obrazu.
  4. V případě zjištění porušení některého z výše uvedených ustanovení bude Účastník ze Soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
 6. Každý účastník má právo podat do soutěže libovolný počet soutěžních návrhů, pokud každý z nich splňuje požadavky uvedené v § 2, 4 a 6.2 těchto pravidel.
 7. Kdykoli se v těchto Pravidlech hovoří o podání Příspěvku, rozumí se tím přijetí Příspěvku na serveru ICT systému Pořadatele na profilu Instagram - @loveinkcz.

§3 [CENY]

 1. V rámci Soutěže budou rozdány následující ceny (dále jen "Ceny"):
  1. Poukaz na nákup v hodnotě 1000CZK v obchodě velkoobchod.loveink.cz a 3 kusy limitované edice vánoční vůně Tattoo Butter.
 2. Výherci Soutěže nemají právo na výměnu Výhry za výhru jiného druhu, ani nemají právo požadovat peněžní ekvivalent Výhry.
 3. Výherce Soutěže má právo převést právo na Výhru na třetí osoby.
 4. Jednomu účastníkovi může být udělena nejvýše jedna Výhra.

  §4 [PRŮBĚH SOUTĚŽE]

  1. Soutěžní příspěvky zaslané účastníky soutěže bude hodnotit pořadatel.
  2. Na základě hodnocení bude vybrán jeden výherce (dále jen "výherce").
  3. Účastník, který má nárok na výhru (dále jen "výherce"), bude o své výhře informován do 24. 11. 2023 prostřednictvím příslušné zprávy na instagramovém profilu, ze kterého bylo soutěžní dílo nahráno.
  4. Výherce je povinen zaslat do 27. 11. 2023 na adresu gabrysia@loveink.pl e-mail obsahující:
   Osobní údaje výherce ve tvaru: jméno, příjmení, adresa pro zaslání výhry, telefonní číslo.
  5. V případě, že e-mail uvedený v odstavci 4 výše nebude od výherce obdržen do 30. listopadu 2023, ztrácí tento účastník nárok na výhru.
  6. Výhra bude výherci zaslána (odeslána) do 7. prosince 2023.
  7. Výhra, která nebude předána z důvodu vzniku situací uvedených v odstavci 5 výše, bude předána účastníkovi, jehož soutěžní práce se v hodnocení pořadatele umístila na dalším místě (dále jen: rezervní výherce).
  8. Případný rezervní výherce bude o výhře vyrozuměn do 10. prosince 2023. Rezervní výherce je povinen zaslat e-mail uvedený v odstavci 4 výše do 10. prosince 2023 a výhra, na kterou má nárok, mu bude zaslána do 14. prosince 2023.

  §5 [REKLAMACE]

  1. Stížnosti na průběh Soutěže lze podávat písemně na adresu Pořadatele.
  2. Právo podat reklamaci mají pouze účastníci Soutěže.
  3. Písemná stížnost by měla být zaslána s poznámkou "Soutěž" a měla by obsahovat: Stížnost musí obsahovat: jméno, příjmení, přesnou adresu
  4. Účastníka, jakož i podrobný popis a uvedení důvodu stížnosti.
   Za účelem dohledu nad řádným průběhem soutěže jmenuje pořadatel soutěžní komisi ve složení: dva zástupci pořadatele (dále jen "komise").
  5. Komise projedná stížnosti do 14 dnů ode dne jejich doručení.
  6. O rozhodnutí komise bude účastník informován e-mailem zaslaným na adresu uvedenou ve stížnosti do 7 dnů ode dne projednání stížnosti.

  §6 [ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ]

  1. Pořadatel soutěže je správcem osobních údajů účastníků soutěže.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely související s předmětem Soutěže, tj. pro účely související s organizací a realizací Soutěže, pro účely účetnictví a finančního výkaznictví v souladu se zvláštními předpisy.
  3. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu a na žádost o jejich výmaz. Správce informuje, že poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro získání výher a vyřízení případných reklamací.
  4. Údaje účastníků soutěže budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. (Sbírka zákonů z roku 1997, č. 133, položka 883 ve znění pozdějších předpisů).

  §7 [COPYRIGHT]

  1. Účastník soutěže okamžikem udělení ceny v soutěži převádí na autora majetková práva k odevzdanému soutěžnímu dílu a práva k šíření zpracování tohoto soutěžního díla, zahrnující bez územního a časového omezení následující oblasti užití: nahrávání, rozmnožování jakoukoli technikou (včetně digitální a tištěné techniky), uvádění na trh, ukládání do paměti počítače, veřejné předvádění nebo veřejné rozmnožování, vystavování, vystavování, pronájem, pronájem, vysílání prostřednictvím pozemních stanic po drátě nebo bezdrátově, vysílání přes satelit, současné a integrální vysílání díla vysílaného jinou rozhlasovou nebo televizní organizací, zveřejnění a šíření prostřednictvím internetu.
  2. Každý účastník spolu s odevzdáním soutěžního díla zmocňuje pořadatele - s právem udělovat další zmocnění - k užití všech soutěžních děl účastníka, zejména k jejich uložení do paměti počítače nebo jiného zařízení, k jejich zpracování a k jejich zveřejnění a šíření v souvislosti se soutěží v průběhu jejího konání i po jejím skončení.

  §8 [DALŠÍ USTANOVENÍ]

   1. Pořadatel zmocňuje komisi dohlížející na řádný průběh Soutěže k rozhodování o:
    o vyloučení účastníků Soutěže a
    odstranění soutěžních prací Účastníků soutěže a
    zrušení některých nebo všech hlasů získaných soutěžními pracemi,
    pokud jsou tato rozhodnutí nezbytná k zajištění řádného průběhu soutěže a výběru nejlepších soutěžních prací. Proti výše uvedeným rozhodnutím komise je Účastník soutěže oprávněn podat stížnost v souladu se zásadami popsanými v § 5 Soutěžního řádu.

    2. Rozhodnutí Výboru uvedená v odstavci 1 mohou být učiněna v následujících situacích:
    Výherce soutěže nemá právo na výměnu ceny za cenu jiného druhu, ani na uplatnění nároku na peněžní ekvivalent ceny.
    Výherce má právo převést právo na výhru na třetí osoby.
    Jednomu účastníkovi může být udělena nejvýše jedna Výhra.

  Use tabs to highlight unique features,
  sizing information,
  or other sales information.

  Use tabs to highlight unique features,
  sizing information,
  or other sales information.

  Use tabs to highlight unique features,
  sizing information,
  or other sales information.

  Use tabs to highlight unique features,
  sizing information,
  or other sales information.

  Use tabs to highlight unique features,
  sizing information,
  or other sales information.

  Tvůj košík

  Tvůj košík je momentálně prázdný.
  Klikni zde pro pokračování v nakupování.
  Děkujeme vám za zprávu! Brzy se ti ozveme Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru Upozorníme tě, až bude tento produkt opět k dispozici! Přidáno maximální počet dostupných položek.