Přeskočit na hlavní obsah

Pravidla projektu "Loveink Brand Ambasador"

PRAVIDLA PROJEKTU "LOVEINK BRAND AMBASSADOR"

OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1 DEFINICE
 1. LOVEINK - webová stránka a internetový obchod provozovaný pod doménou www.loveink.cz, jejímž vlastníkem je společnost Loveink Sp. z o.o., se sídlem ve Vratislavi, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro Wrocław Fabryczna ve Vratislavi, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000954525, NIP: 8992918253, REGON: 521308602. 
 2. LOVEINK Ambasador - osoba, která souhlasí se zpracováním a používáním osobních údajů LOVEINKem a s účastí na kampaních pořádaných LOVEINKem.
 3. Obsah - materiály a prohlášení, které ambasador dobrovolně zveřejní na svých profilech na sociálních sítích, včetně Instagramu a Facebooku, zejména recenze produktů, osobní informace, příspěvky, průzkumy, komentáře, fotografie, odkazy atd. 
 4. Ambasador značky - fyzická osoba, která na základě vzájemné dohody vstoupila do spolupráce s LOVEINKem v rozsahu upraveném těmito pravidly a individuálními ujednáními a která disponuje vlastními médii nebo kanály sociálních médií, na nichž publikuje originální obsah. 
 5. Kampaň - veškerý zveřejněný obsah a aktivity iniciované ambasadory značky, zejména poskytování referenční marketingové služby značce LOVEINK. 

  § 2 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE  

  1. Ambasadorem značky může být dospělý  s plnou způsobilostí k právním úkonům, který:
  1.1. Má vlastní kanály na sociálních sítích (včetně Instagramu) a aktivně na nich publikuje;
  1.2. je tatérem
  2. Společnost Loveink sp. z o.o. si vyhrazuje právo vybrat Brand Ambassadora a kontaktovat pouze vybrané kandidáty.  
  3. Ambasadorem nemůže být osoba, která je současným nebo bývalým zaměstnancem nebo spolupracovníkem společnosti Loveink
  4. Stát se Ambasadorem Značky je dobrovolné a probíhá na základě nefinanční barterové výměny, v rámci které se povinnosti každé strany řídí následujícími pravidly a předpisy a jsou stanoveny na začátku spolupráce.
  5. Barterová spolupráce je založena na poskytnutí kosmetiky a produktů Loveink Brand Ambasadorovi výměnou za zveřejnění obsahu propagujícího značku Loveink v souladu s podmínkami. 
  6. Přijetí Podmínek ze strany Brand Ambasadora představuje prohlášení, že:  
  6.1. se seznámil s Podmínkami a souhlasí s nimi,
  6.2. údaje zveřejněné v aplikaci na platformě Instagram a následné publikace jsou pravdivé a neporušují práva třetích stran,
  6.3. je si vědom/a odpovědnosti, která mu/jí může vzniknout, pokud zveřejní obsah, který není jeho/jejím autorstvím, a obrázky třetích stran, k nimž nemá právo.
  6.4. sdeli do 17. června 2024 soutěžní příspěvek odpovídající pravidlům.
  7. Smlouva s ambasadorem značky bude uzavřena na 3 měsíce (25.6.2024 - 25.9.2024), po uplynutí této doby bude smlouva automaticky ukončena. Brand ambasador může spolupráci kdykoli ukončit s výpovědní lhůtou 14 dní. Informaci o přání ukončit spolupráci je třeba zaslat e-mailem na adresu: gabrysia@loveink.pl a potvrdit její přijetí. 
     II 
     OSOBNÍ ÚDAJE
     § 1 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
     1. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné k přijetí za ambasadora značky LOVEINK.
     2 Administrátorem osobních údajů je společnost Loveink sp. z o.o., vlastník značky LOVEINK.  
     2.1. za účelem zahájení spolupráce, distribuce produktů a podávání zpráv o účinnosti kampaní,
     2.2. pro účely marketingu společnosti LOVEINK,
     2.3. pro účely zasílání obchodních informací týkajících se zboží nebo služeb nabízených společností LOVEINK na e-mailovou adresu a telefonní číslo ambasadora, jakož i pro účely zasílání kurýrních zásilek s produkty značky LOVEINK.
     3. Podmínkou zapojení do programu je souhlas ambasadora značky se zpracováním jeho osobních údajů, a to přijetím smluvních podmínek.  
     § 2 ZMĚNA A VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
      1. Ambasador značky má právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, doplnění a vymazání z databáze. Žádost o opravu, doplnění nebo vymazání údajů je třeba zaslat na následující e-mailovou adresu: gabrysia@loveink.pl.
      2. Pořadatel uchovává osobní údaje způsobem, který je v souladu s platnými předpisy, zahrnujícími zejména ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, převzetím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu se zákonem a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
       III 
       PRAVIDLA PUBLIKACE OBSAHU
       § 1
       1. Zapojení do projektu je možné pouze po přijetí těchto Podmínek. Každá osoba, která se do programu zapojí, je tedy seznámena s pravidly spolupráce popsanými v těchto Podmínkách.
       2. Přijetím těchto Podmínek se Ambasador Značky zavazuje dodržovat pravidla zveřejňování obsahu.
       3. Nedodržování těchto Podmínek může mít za následek ukončení spolupráce s Ambasadorem Značky.
        § 2
        1. Když ambasador zveřejňuje materiály, které vytvořil nebo obdržel, sdílí se svými sledujícími (lidmi sledujícími jeho blog, profil na Instagramu, profil na FB, profil na Tik Toku, snapchatový kanál a další) své upřímné názory na recenzovaný produkt.
        2. Ambasador Značky je povinen testovat výrobky, které obdržel od společnosti Loveink.
        3. Ambasador Značky aktivně reaguje na pozvánky k recenzování nových produktů, které ho zajímají, a dodržuje uvedené termíny.
        4. Ambasador Značky doporučuje pouze výrobky, o kterých je přesvědčen, a také, které si podle jeho názoru zaslouží kladné hodnocení. Brand Ambassador je oprávněn odmítnout recenzi výrobku, pokud výrobek nesplňuje jeho očekávání. Povinností Influencera je pak zaslat na vlastní náklady zpět výrobek, který měl být recenzován a nesplnil jeho očekávání. Výrobek by měl být zaslán zpět doporučeně na následující adresu: z o.o., Krakowska 41/79, 50-424 Wrocław, s poznámkou: Ambasador.
        5. Ambasador Značky se zavazuje, že se zdrží jakýchkoli negativních, nekonzistentních názorů na výrobek, který se rozhodl doporučit. Ambasador Značky se zavazuje zdržet se výroků nesouvisejících se značkou LOVEINK, které jsou v rozporu se zákonem nebo osobnostními právy třetích osob, a zavazuje se zdržet se používání vulgárních nebo urážlivých slov, jakož i výroků, které mohou porušovat práva třetích osob.
        6. Ambasador Značky dodržuje případné směrnice značky, které přesně definují pravidla pro tvorbu obsahu nebo mluvení o vlastnostech produktu a hodnotách značky.
        7. Ambasador Značky je při tvorbě obsahu kreativní, aby svým fanouškům přiblížil doporučený produkt a hodnoty značky.
        8. Ambasador Značky zveřejňuje obsah na svých kanálech sociálních médií samostatně nebo může vytvářet obsah s využitím oficiálních materiálů společnosti Loveink Sp. z o.o.
         
        IV 
        PRŮBĚH SPOLUPRÁCE
        § 1

         ZÁVAZKY AMBASADORA ZNAČKY 

         1. Ambasador Značky je během trvání spolupráce povinen propagovat značku LOVEINK následujícími způsoby:  
         1.1. zveřejněním obsahu propagujícího značku na svých kanálech sociálních médií a recenzí produktů obdržených od společnosti LOVEINK,
         1.2. označováním profilů společnosti LOVEINK na fotografiích, na kterých jsou zobrazeny výrobky značky LOVEINK,
         1.3. informováním svých sledujících (followerů) o aktuálních akcích a slevových kódech v internetovém obchodě LOVEINK,
         1.4. zveřejněním min. 2 rolí a 1 příspěvek na Instagramu během 3 měsíců spolupráce,
         1.5. zveřejněním min. 10 Insta Stories během 3 měsíců trvání spolupráce,
         1.6. přípravu designu samolepek formátu A5,
         1.7. přípravu projektu pohlednic,
         1.8. zpracováním 2 článků pro blog: "O mně" a "O mém stylu" během 3 měsíců spolupráce.

          2. Akceptováním těchto Podmínek se Ambasador Značky zavazuje, že:

          2.1. bude dodržovat práva třetích stran, zejména autorská práva a práva vyplývající z registrace ochranných známek LOVEINK, užitných vzorů a dalších subjektů,

          2.2. zdrže se jednání, které by porušovalo soukromí a osobní práva jiných osob,
          2.3. nebude používat roboty, červy, viry nebo jiné počítačové kódy, soubory, programy, které přerušují, ničí nebo omezují provoz stránek.

          3. Důsledkem porušení povinností uvedených v bodě IV § 2 těchto Podmínek může být ukončení spolupráce s Ambasadorem.

           § 2 

          ZÁVAZKY ZNAČKY LOVEINK  

          1. Po celou dobu spolupráce je značka LOVEINK povinna ambasadorovi:
           1. zásobovat ambasadora kosmetikou LOVEINK - každý měsíc sada kosmetiky LOVEINK, kterou ambasador používá při své každodenní práci tatéra;
           2. zasílat dodatečně nové výrobky, které by LOVEINK chtěl zrecenzovat od svých uživatelů;
           3. poskytovat Ambasadorovi trvalou slevu ve výši 10 % na celý sortiment obchodu loveink.pl, platnou během celé doby spolupráce;
           4. poskytnutí individuálních slevových kódů v obchodě velkoobchod.loveink.cz pro sledující (followery) ambasadora značky;
           5. reagování na návrhy Ambasadora a zapojení se do různých akcí a nápadů na propagační akce na jeho profilu/profilu studia, ve kterém pracuje;
           6. aktivní podpora ambasadora a jeho propagace na kanálech sociálních médií značky.
           ZODPOVĚDNOST
           1. LOVEINK neodpovídá za obsah ani za žádné jiné údaje poskytnuté ambasadorem.
           2. Ambasador Značky nese plnou odpovědnost za škody způsobené jeho činností na Stránkách, včetně zveřejnění nepravdivého Obsahu, vyzrazení služebního tajemství, poskytnutí nepravdivých/neaktuálních osobních údajů a jiných důvěrných nebo nezákonných informací.

            

            VI
           AUTORSKE PRÁVA
           1. V případě, že v důsledku plnění předmětu Smlouvy objednatel AMBASÁDOR vytvoří dílo ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (dále jen "Dílo"), jakmile je Dílo jakýmkoli způsobem předáno LOVEINK, převádí AMBASÁDOR na LOVEINK majetková práva autorská k takovému Dílu za níže uvedených podmínek.
           2. Převod majetkových práv autora není časově ani územně omezen.
           3. V případě převodu Díla na fyzickém nosiči převádí AMBASADOR na základě povinností obsažených ve výše uvedených ustanoveních na LOVEINK vlastnické právo k tomuto nosiči.
           4. K převodu majetkových práv autora dojde ve všech oblastech užití známých v době akceptace těchto předpisů, zejména:
           4.1. pokud jde o záznam a rozmnožování díla - výroba rozmnoženin díla určenou technikou, včetně tisku, reprografie, magnetického záznamu a digitální techniky;
           4.2. v rámci obchodování s originálem nebo rozmnoženinami, na nichž bylo dílo zaznamenáno - uvádění originálu nebo rozmnoženin na trh, půjčování nebo pronájem;
           4.3. v rámci šíření díla jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 4 - veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, jakož i vysílání a opětovné vysílání, jakož i zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, které si sám zvolí.
           4.4. a ve všech oblastech užití, které nebyly v době přijetí Pravidel známy.
           5. AMBASÁDOR se zavazuje nevykonávat níže uvedená osobnostní práva k dílu a zmocňuje LOVEINK a jeho právní nástupce k výkonu osobnostních práv k dílu jménem a na účet AMBASÁDORA, včetně povolení LOVEINKU, aby
           rozhodovat o způsobu označení Díla;
           rozhodovat o prvním zpřístupnění Díla;
           6. upravovat, přetvářet (jakoukoli technikou), měnit, přizpůsobovat a volně rozvíjet Díla a aby LOVEINK užíval a šířil jakékoli zkrácené znění nebo jakýkoli fragment Díla, a to i ve spojení s jinými díly, jakož i šířit Díla bez uvedení AMBASADORA jako jejich autora - v mezích oblastí užití a dalších ustanovení této Smlouvy.
              VII
              ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
              1. Tyto podmínky budou zpřístupněny všem současným i potenciálním ambasadorům značky na webových stránkách www.loveink.cz a v době spolupráce.
              2. LOVEINK si vyhrazuje právo tyto Pravidla upravit.
               Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení polského práva, zejména občanského zákoníku.
              3. LOVEINK si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s Brand Ambasadorem bez udání důvodu.
              4. LOVEINK si vyhrazuje právo kdykoli ukončit projekt "LOVEINK Brand Ambassador".

              Tvůj košík

              Tvůj košík je momentálně prázdný.
              Klikni zde pro pokračování v nakupování.
              Děkujeme vám za zprávu! Brzy se ti ozveme Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru Upozorníme tě, až bude tento produkt opět k dispozici! Přidáno maximální počet dostupných položek.